SBG Algemeen

Stichting Buurtbeheer Genderbeemd.

SBG stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verhoging van het woongenot en de veiligheid (verbetering van de leefbaarheid) in de Genderbeemd in de ruimste zin des woords.
Dit doet zij door:

  • Inventarisatie van in de buurt levende belangen en opvattingen.
  • Ondersteuning van bewonersinitiatieven, die gericht zijn op het doel van de stichting.
  • Versterken van samenwerking en afstemming tussen op de buurt gerichte groeperingen en instellingen.
  • Uitdragen van de buurtbelangen.
  • Gewenste oplossingen voor gesignaleerde problemen trachten te realiseren.

Hiervoor zijn de volgende vier werkgroepen in het leven geroepen:

Woonomgeving

Doelstelling van de werkgroep is het bevorderen/verbeteren, respectievelijk in stand houden van de leefbaarheid en het woongenot in de buurt. Zij gaat na wat onder de bewoners van de buurt leeft op dit gebied en werkt voor dit doel samen met o.a. gemeentelijke instanties.

Criminaliteitspreventie

Deze werkgroep stelt zich ten doel criminaliteit en vandalisme in de buurt terug te dringen en de buurtbewoners daarin een actieve rol te laten spelen.

Verkeer

De werkgroep heeft tot doel het bevorderen van de toegankelijkheid tot en de verkeersveiligheid in en rond de buurt Genderbeemd. Zij tracht dit te doen door na te gaan wat er op verkeersgebied leeft in de buurt, knelpunten en onveilige situaties te signaleren en verbeteringen voor te stellen bij de bevoegde gemeentelijke belangen.

Daarnaast verstrekt SBG informatie aan de buurtbewoners over door de stichting behartigde zaken door:

  • Het verspreiden van een informatieblad "infoSBG" , dat vier maal per jaar op alle adressen in de buurt bezorgd wordt.
  • Het verzorgen van deze website, waarop het ook mogelijk is urgente informatie snel te verstrekken